Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#944 closed incident (worksforme)

op de Houtmarkt is op dit moment geen serververbinding mogelijk

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Geeft me maken het het feit dat internet verder op het niet doet, Zie ticket #943. Dit omschakelen zou echter automatisch moeten gaan. Welke vermoedelijk te maken heeft met oude de lvrouted -z vlaggetjes.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Probleem is internetverbinding JorisdeWitte. Ik heb op SOM de Joris gateway tijdelijk uit de config gehaald, zodat nu gerouteerd wordt naar de gateway Plantsoen. Totdat Joris weer in de lucht is of het lvrouted -z vlaggetje zijn werk gaat doen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.