Opened 9 years ago

Closed 7 years ago

#94 closed incident (invalid)

vervangen ap-binnen bij Spoortje

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het Apple ap dat in de bibliotheek hangt bij Spoortje gaat regelmatig stuk. Vervangen door een nanostation2-loco.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

statement of incident?

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

Spoortje is verhuisd naar "Het Gebouw" (aan de overkant).

Note: See TracTickets for help on using tickets.