Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#92 closed incident (fixed)

slechte usb-lan adapter op WBRotary

Reported by: huub Owned by: koos
Keywords: usb Cc:
Location: Generiek

Description

De usb-lan adapter (type MOS) moet vervangen worden. Gaat na reboot snel weer down. Het 'tweede' ap werkt dus niet. De bullet2 (ap-WirelessLeiden?-RotaryZW, kanaal 3) is wel in de lucht maar de gebruiker komt niet verder.

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

De usb-lan adapter is vervangen, maar dit heeft nog geen positief resultaat opgeleverd. De aansluitingen van het ap en de interlink naar ALphen zijn omgewisseld zodat het ap nu op een ethernetpoort van het alix-bordje zit en de link naar Alphen op de usb-lan adapter. Die interlink wordt toch nog niet gebruikt.
Verder onderzoek naar het niet functioneren van de usb-lan adapter gewenst. Vier soortgelijke adapters (zelfde serie) die bij ROC gebruikt zijn functioneren wel.

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

zit die er nog in?

zie hem niet in de logs oppoppen ook na meerdere reboots

comment:3 Changed 8 years ago by rick

Keywords: usb added

comment:4 Changed 8 years ago by richardvm

zit er ngo wel in:

HybridWBRotary# ifconfig ue0

ue0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=80000<LINKSTATE>
ether 00:60:6e:01:0f:b7
inet 172.16.18.25 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.18.31
nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

comment:5 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

vervangen door Henk. Werkt nu, geconfigureerd voor link naar ZTW-Casba.

Note: See TracTickets for help on using tickets.