Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#91 closed incident (fixed)

interlink lebkov lumc

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De nieuwbouw ROC bij Leiden CS staat inmiddels in de weg van de zichtlijn Lebkov - LUMC (slechte of geen verbinding). De nanostation richting Geluidsnet1, die wat verderop op het dak staat heeft wel een goed signaal. Korte termijn fix: de interlinks omwisselen, langere termijn fix: ook nanostation voor interlink naar LUMC verderop zetten.

Ik heb nu even de interlink Lebkov - LUMC uitgezet zodat de routering niet telkens in de war raakt als er weer eventjes wat pakketjes doorkomen.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

interlinks omgezet; verbindingen niet 'maximaal', maar wel redelijk (zo'n 12 Mbps met iperf). Dus wel op termijn de nano's beter richten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.