Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#90 closed incident (worksforme)

iperf op hol

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Spoortje werd erg bezig gehouden door een op hol geslagen iperf. Heb ik al eens eerder op andere nodes gezien.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

iperf threads is kapot. Is er in gecomipileerd bij package build.

Threads uitgezet in de factory. En just in case iperf daemon uitgezet op alle bereikbare nodes.

Wordt dus langzaam opgelost naar 9.0 upgrade.

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: worksforme
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.