Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#857 closed incident (fixed)

HybridIMI repeater bij Babbels niet bereikbaar

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

De repeater bij Babbels doet het niet

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Inspectie ter plekke: utp-stekkertje op PoE-voeding gaf sluiting (water ingekomen), vervangen. Bullet2 bleek configuratie kwijt (fabrieksinstellingen actief). Firmware geupdate en bullet2 opnieuw geconfigureerd. De SD15 opnieuw gepositioneerd op het dak. Werkt weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.