Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#84 closed incident (fixed)

NodeHaagwijk wil niet rebooten

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

CNodeHaagwijk# reboot

/libexec/ld-elf.so.1: /sbin/reboot: Unsupported version 127 of Elf_Verneed entry

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

Er lijkt een een 8.2-RELEASE over de running image gegaan te zijn of de flash card is stuk. Ik ben bang dat het een bezoekje wordt.

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

kaartje vervangen

Note: See TracTickets for help on using tickets.