Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#83 closed incident (fixed)

voeding bij Grip stuk

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Grip (down) van een nieuw cf-kaartje voorzien. Node is down vanwege stukke voeding (waarschijnlijk te warm geworden daar in het ketelhuis).

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

voeding is vervangen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.