Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#813 closed change (fixed)

HybridDrijfhuis bullet2 configuratie update nodig

Reported by: huub Owned by: Henk
Keywords: Westeinder Cc:
Location: Generiek

Description

Ik zie dat de bullet2 bij Drijfhuis oude firmware heeft en ook geen correct password.

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

update gedaan van firmware en config. Kanaal verhuisd van 8 naar 6.

Note: See TracTickets for help on using tickets.