Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#805 closed incident (fixed)

Sunfire geeft geen toegang tot nagios

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Nagios op sunny draait normaal; via wleiden.net normaal toegang tot webinterface
http://sunny.wleiden.net/wleiden/nagios/
Maar de internettoegang via sunfire werkt niet.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Sunfire is is te pingen via internet en via het wlnetwerk dus beide interfaces zijn active.
Verder kan ik even niet kijken omdat ik geen SSH access heb.

comment:2 Changed 6 years ago by ed

Resolution: fixed
Status: newclosed

Rick heeft www/apache22 re-compiled voor mod_proxy support.

Note: See TracTickets for help on using tickets.