Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#793 closed incident (invalid)

HybridStVictor - monitoring

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In Nagios valt af te lezen dat checks op dns, http en var al ruim 95 dagen geen respons terug geven (status dus onbekend)
Check op inet geeft nu ruim 3 dagen geen sjoege.

Wat belemmert monitoring van deze node?

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: invalid
Status: newclosed

De node heeft geen verbinding met het wleiden netwerk. Zie de ticket over de internetverbinding van Gouden Spar. Peter heeft in het vooruitzicht gesteld om de links te herstellen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.