Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#771 closed incident (fixed)

HybridVisitoCentre2: geen internet voor HybridMeelfabriek2 , Hybrid Cope

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description (last modified by huub)

HybridMeelfabriek2 geen internet volgens Nagios.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Description: modified (diff)
Summary: HybridMeelfabriek2 geen inetHybridVisitoCentre2: geen internet voor HybridMeelfabriek2 , Hybrid Cope

De check-inet-alive check blijft hangen op de fetch van ams-ix.net. Idem bij HybridCope?. Beide nodes halen internet op bij VisitorCentre2, maar daar zie ik niets afwijkends. VisitorCentre1 (zelfde internetverbinding) functioneert normaal. Iets mis met de firewall op VisitorCentre2??

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

was inderdaad een foutje in pf conf geslopen bij het aanpassen van de ssh poort (pf.bybrid.conf). Deze pf.hybrid.conf is overigens niet standaard.

Note: See TracTickets for help on using tickets.