Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#768 closed change (duplicate)

HybridWataertoren usb-lan adapter vervangen

Reported by: huub Owned by: henk
Keywords: westeinder Cc:
Location: Generiek

Description

De MOS usb-lan adapter bij Watertoren3 geeft regelmatig problemen. Vervangen door een regulier ifaxe exemplaar.

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Resolution: duplicate
Status: newclosed

Is een nieuwe ticket voor gemaakt. #776

Note: See TracTickets for help on using tickets.