Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#728 closed incident (fixed)

HybridVosko4 - Niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Node is niet meer bereikbaar via het WL netwerk.

Change History (3)

comment:1 by ed, 8 years ago

Deze node is volgens genesis verbonden via een nanostation met HybridVosko1.
Kijkende naar HybridVosko1 is te zien dat de interface voor deze verbinding
niet meer actief is.

vr2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=8280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
	ether 00:0d:b9:1a:16:8e
	inet 172.17.26.1 netmask 0xffffff00 broadcast 172.17.26.255
	inet 172.17.0.17 netmask 0xfffffffc broadcast 172.17.0.19
	nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
	media: Ethernet autoselect (none)
	status: no carrier

Dit zorgt er zeer waarschijnlijk voor dat de link naar HybridVosko4 niet meer werkt.
Wellicht een losse verbinding / stekker en zal terplaatse bekeken moeten worden.

comment:2 by huub, 8 years ago

Ik heb (op hoop van zegen) een power cycle gedaan op de node (dat kan vanuit de stoppenkast op de begane grond), maar dit heeft kennelijk niet geholpen. Dat wordt dus klimmen.

comment:3 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

De nanoM2 (link naar vosko4 en ap in de kerk) vanmiddag vervangen. Die is inderdaad goed stuk: reset hielp niet en ook na tftp-en van de firmware nog steeds geen netwerkverbinding mogelijk. De twee groene ledjes branden wel en tftp-en ging ook.

Note: See TracTickets for help on using tickets.