Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

#727 new change

HybridStBavo2 onbetrouwbare verbinding met StBavo1

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Kaag

Description

De verbinding tussen stbavo2 en stbavo1 valt nogal eens uit de routering, wat de kwaliteit van de internetvoorziening bij GHR niet ten goede komt. Voorstel: deze interlink naar HMkerk/GHR op stbavo2 omwisselen met il-noord op stbavo1.

Change History (3)

comment:1 Changed 5 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem added; kaagenbraassem removed

comment:2 Changed 5 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem removed
Location: Westeinder

comment:3 Changed 5 years ago by rick

Location: WesteinderKaag
Note: See TracTickets for help on using tickets.