Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#716 closed incident (fixed)

HybridLangevoort - Niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Oegstgeest Cc:
Location: Generiek

Description

Route naar node niet bekend.

Change History (1)

comment:1 by ed, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Via interlink Lijtweg1 verbinding gekregen met de node. Omdat er wel een link mogelijk is maar er geen route bekend is naar de node is het een routing probleem. Lvrouted was niet actief.

HybridLangevoort# uptime
 5:26AM  up 7 days,  8:58, 1 user, load averages: 0.05, 0.03, 0.01
HybridLangevoort# sh /usr/local/etc/rc.d/lvrouted status
lvrouted is not running.

HybridLangevoort# sh /usr/local/etc/rc.d/lvrouted start
WARNING: Flushing all existing DYNAMIC routes

Routering opnieuwe opgestart en is weer bereikbaar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.