Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#715 closed incident (fixed)

HybridBoterhuis - Niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

HybridBoterhuis is niet meer bereikbaar via de twee interlinks van HybridMeelfabriek1 en HybridGraficall. Ook de nanostations zijn niet meer te pingen. Lijkt op een stroomstoring / voedings probleem.

Change History (1)

comment:1 by wouter, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Boterhuis doet het weer, zie Nagios. Ik heb nog geen contact opgenomen, maar ik denk dat de 230V eraf lag.

Note: See TracTickets for help on using tickets.