Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#631 closed problem (invalid)

Flapping Tulp & Zee

Reported by: pdrukker Owned by:
Keywords: Flapping host Cc:
Location: Generiek

Description

In het verlengde van de vorige ticketmelding, geeft ook HybridTulpEnZee?.wleiden.net. en HybridTulpEnZee?-vr1 de melding weer dat er sprake is van een flappende host. Opmerkelijk dat de driehoek Leeuwenhorst-de Wulp-Tulp & Zee wordt geconfronteerd met flapping hosts.

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by pdrukker

Type: changeproblem

comment:2 Changed 6 years ago by pdrukker

zie #447

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

Al die stekker uit/in acties helpen niet echt om de boel stabiel te houden. Dus daar mee ophouden tenzij er een goede reden voor is.
Internetsnelheid op tulpenzee is nu ondanks de massa's gebruikers nog steeds 15 Mbps.

Note: See TracTickets for help on using tickets.