Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#630 closed problem (fixed)

Geen Internet gelegenheid camping de Wulp

Reported by: pdrukker Owned by:
Keywords: flapping-status Cc:
Location: Generiek

Description

Mededeling van campingeigenaar dat gasten geen gebruik kunnen maken van Inet-faciliteit.
Nagios meldt dat er sprake is van flapping. Heeft op 8jun2014 een reset gehad.
Eveneens bij Leeuwenhorst toren was er sprake van een flapping-status. Op 8jun2014 omstreeks 20.30 een reset uitgevoerd (stekker eruit/erin) voor beide nodes.
Leeuwenhorst geeft thans geen flapping-status meer aan.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by pdrukker

zie tevens #447

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Hoe recent is die medeling?

Flapping is geen zorg voor ernstige ongerustheid: het betekent (meestal) dat de check vanaf de monitoring server de mist in is gegaan.

Een power/cycle op Leeuwenhorst maakt deze node plus Wulp en Tulpen en Zee tijdelijk onbereikbaar, wat weer als 'flapping' geinterpreteerd kan worden.

Op de Wulp zie ik nu 117 authenticated users (uptime 13 uur) en internetverkeer vanaf clients.
Mogelijk is het enige probleem het grote aantal gebruikers.

Note: See TracTickets for help on using tickets.