Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#62 closed incident (fixed)

cope geen ssh

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Hoewel cope te pingen is op de interlinks kan ik niet inloggen (ssh: connection refused). Dat wordt dus fietsen..

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Cope van nieuw standaard flashkaartje voorzien, alleen (dus) nog niet iLeiden configuratie.

Note: See TracTickets for help on using tickets.