Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#61 closed incident (worksforme)

iperf daemon gaat over de cope als een iperf client connect

Reported by: richardvm Owned by: richardvm
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Iperf draait al een flink aantal maanden als daemon op alle iris nodes. Dit heeft als voordeel dat je 'iperf -c cope' kan gebruiken om te kijken wat je bandwidth is naar cope (oid). Echter als je dat doet gaat de iperf is server mode permanent over de kop:

PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND

71622 root 3 102 0 4976K 2116K RUN 0:25 81.54% iperf

/usr/local/etc/rc.d/iperf restart
werkte niet

work around:

kill -9 dan
/usr/local/etc/rc.d/iperf start

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Ik kan dit probleem niet (meer) reproduceren. Ticket afgesloten

Note: See TracTickets for help on using tickets.