Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#584 closed incident (fixed)

Hybridztwvdsterre stroomstoring?

Reported by: huub Owned by:
Keywords: zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

De nano van VdSterre? is niet meer te pinen vanaf stjan. Stroomstoring?

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by rick

contact gezocht, met de vraag om de node opnieuw te starten.

comment:2 Changed 6 years ago by rick

Adapter is defect of maakt sluiting, want er brand geen lampje op. Moet nieuwe adapter naartoe.

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

nieuwe adapter geplaatst.

Note: See TracTickets for help on using tickets.