Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#585 closed service request (fixed)

HybridWebster Routering probleem

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Via nagios de melding dat de node niet meer bereikbaar is met diverse links.
Er is de optie om via een direct verbonden met ssh in de node te komen. Echter is mijn SSH key nog niet bekend bij deze Node.

HybridLucasN# ssh 172.16.4.180
Warning: Permanently added '172.16.4.180' (ECDSA) to the list of known hosts.
Stichting Wireless Leiden - Internal Access (password or key)
Password:

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Summary: HybridWebsterHybridWebster Routering probleem

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

lvrouted was gestopt (het bekende out of swap probleem).
Ook meteen /tools/wl-config gedraaid, zodat de lijst met ssh-keys etc. weer up to date is.
Werkt weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.