Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#56 closed incident (fixed)

interlink lijtweg1 lijtweg2

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De interlink tussen lijtweg1 en lijtweg2 is down. Waarschijnlijk een probleem met de usb-lan adapter. Remedie: hardware vervangen.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

usb-lan adapters vervangen en interlink is weer terug.

Note: See TracTickets for help on using tickets.