Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#55 closed incident (fixed)

disk error op Rosmolen

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

in opstartboodschappen van NodeRosmolen? zie ik:
ad0: FAILURE - READ status=51<READY,DSC,ERROR> error=44<UNCORRECTABLE,ABORTED> LBA=459231
g_vfs_done():ad0s1a[READ(offset=235085824, length=28672)]error = 5

node draait overigens wel.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

zie geen errors meer. Is hier wat veranderd?

comment:2 Changed 9 years ago by huub

De foutmeldingen komen voor bij het opstarten. Reboot en je ziet ze waarschijnlijk weer in dmesg.

comment:3 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

na software update zijn de foutmeldingen verdwenen

Note: See TracTickets for help on using tickets.