Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#524 closed incident (fixed)

HybridVictoria down

Reported by: henkjan Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Volgens Nagios is HybridVictoria down.

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Keywords: Leiden added
Resolution: fixed
Status: newclosed

De bouwvakkers zijn weer bezig. Node is sinds vanochtend weer in de lucht. Dit zal nog wel een paar keer gebeuren, tot de verbouwing klaar is.

Note: See TracTickets for help on using tickets.