Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#523 closed incident (fixed)

HybridCeTIM2-ue0 down

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Tot mijn grote verdriet.... HybridCeTIM2-ue0 lijkt down
Al 4 dagen, en nog geen aandacht... oef...

Change History (2)

comment:1 by huub, 9 years ago

Keywords: Leiden added

power cycle op de usb-lan adapter helpt niet, de nano is down. Dus fietsen en klimmen. Eventueel combineren met testen van de kabel, cq vervangen van de stekkertjes. Zie ticket 343.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

powercycle heeft ue0 weer tot leven gebracht.

Note: See TracTickets for help on using tickets.