Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

#496 new change

HybridVdSterre configuratie link noord (vr1)

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

Op HybridVdSterre staat de nanostation 'noord' geconfigureerd voor link naar Heineken. Dat werkt niet vanwege de bomen. Nanostation eventueel opnieuw richten en als 'vrij ap' configureren?

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Keywords: Zoeterwoude added

comment:2 by rick, 8 years ago

Keywords: Zoeterwoude removed
Location: Zoeterwoude
Note: See TracTickets for help on using tickets.