Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#495 new change

HybridHeineken link zuid modificatie

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

De link 'zuid' bij HybridHeineken staat gericht op VdSterre, maar daar staan bomen tussen. Een optie is de link naar TUDelft te verzetten, na beter richten van de nanobridge bij Heineken. Dit staat al zo in de wleiden.yaml van HybridHeineken.

Change History (2)

comment:1 by rick, 10 years ago

Keywords: Zoeterwoude added

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: Zoeterwoude removed
Location: Zoeterwoude
Note: See TracTickets for help on using tickets.