Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#494 closed incident (wontfix)

HybridZTWvdSterre

Reported by: hans Owned by: Hans
Keywords: Nano 5 Cc:
Location: Generiek

Description

nano 5 (ip 172.16.7.3) is niet te pingen. 172 16.7.2 is wel te pingen

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed
Summary: HybridHeinekenHybridZTWvdSterre

Dit is de nano op vr1 van ZTWVdSterre. De link Heineken - vdSterre werkt niet goed vanwege de bomen die daar in de weg staan. Een andere mogelijk zou een link Heineken - TUDelft zijn, maar daarvoor moet de nanobridge bij Heineken wat gedraaid worden. Laten we daar maar een ticket van maken, zodat het niet vergeten wordt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.