Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#493 closed change (fixed)

Mailinglijsten verstuurd geen email

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Notificaties lijken niet aan te komen naar het aanzetten van SPF en greylisting.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Mailinglijsten lijken geen mail meer te versturen...

comment:2 Changed 7 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed
Summary: Trac verstuurd geen emailMailinglijsten verstuurd geen email

mailman stond nog op het oude domain als SMTPSMART HOST (wleiden.vanderzwet.net), dit werkt niet meer omdat ik deze uit /etc/hosts had gekiepert. Omgezet naar wasus.vanderzwet.net en het werkt allemaal weer als een zonnetje.

Note: See TracTickets for help on using tickets.