Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#48 closed incident (fixed)

Unigor: geen a-link naar NodeDirkLos2

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De a-link tussen Unigor (il-o) en Dirklos2 werkt niet. De nanostation op unigor is wel te pingen (op 192.168.1.20) maar weigert ssh login.
Plus:

Mogelijk staat de ssid van de nanostation nog op il-0 ipv il-o.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by ad

Resolution: fixed
Status: newclosed

de nano van unigor stond op AP ipv AP WDS. Het weigeren van ssh login komt door de diverse varianten van gebruikernaam en ww die gebruikt worden bij de verschillende nano's. Dit is niet echt eenduidig

Note: See TracTickets for help on using tickets.