Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#47 closed incident (fixed)

Graficall routeert niet naar SOM

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Graficall heeft een prima a-link naar Som2 (172.16.1.70) een package in /tmp, maar geen boompje. Na herstarten van lvrouted is het boompje er wel en gaan de pakketjes rechtstreeks naar Som2. Dit is dus hetzelfde verschijnsel als bij de interlink DeClercq?-Roomburgh3 (zie betreffende ticket).

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Probleem had waarschijnlijk te maken met het vollopen van /var (en dus geen ruimte in /tmp voor lvrouted).

Note: See TracTickets for help on using tickets.