Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#475 closed change (fixed)

HybridGeluidsnet2 kabels vastzetten

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Bij bezoek aan HybridGeluidsnet2 geconstateerd dat een groot aantal kabelbindbandjes zijn 'verdwenen', waren kennelijk niet van uv-bestendig materiaal. Opnieuw tiewrappen, de kabels hangen los.

Change History (2)

comment:1 by rick, 8 years ago

Keywords: Leiden added

comment:2 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Met BartJan en HenkJan een 100 tal uv-bestendige tiewraps aangebracht. Het hangt dus weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.