Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#474 closed change (fixed)

HybridCope: vr0 en vr1 verwisseld

Reported by: huub Owned by: henkjan
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Bij het verplaatsen van de nodekast zijn de kabels op vr0 en vr1 verwisseld. Ik heb de config van de node (op de node zelf) aangepast, maar de wijzigingen moeten nog doorgevoerd worden in genesis en in nagios. Dit geeft dus voorlopig onterechte 'down meldingen in nagios.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by henkjan

Owner: set to henkjan
Status: newassigned

comment:2 Changed 7 years ago by henkjan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.