Opened 7 years ago

Last modified 5 years ago

#473 new change

HybridRijnVliet vrije vr0 in gebruik nemen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Op HybridRijnvliet? hebben we een interface vr0 die niet meer in gebruik is. Terwijl er dubbele links zitten op vr1.
Bij gelegenheid een extra kabeltje met nano installeren. Mogelijk ook een link maken naar Robijn3.

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Keywords: Leiden added

comment:2 Changed 5 years ago by rick

Keywords: Leiden removed
Location: Leiden

comment:3 Changed 5 years ago by huub

Extra nano richting Hortus (is nu alleen 'winter'link).

Note: See TracTickets for help on using tickets.