Opened 7 years ago

Last modified 5 years ago

#470 new change

HybridGrip extra link maken

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Grip heeft maar een operationele interlink (naar Vosko1). Een interlink naar ROC is voorzien, maar daarvoor moet nog wel een nanostation geplaatst worden.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Keywords: Leiden added

comment:2 Changed 5 years ago by rick

Keywords: Leiden removed
Location: Leiden
Note: See TracTickets for help on using tickets.