Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#466 closed incident (fixed)

Node HybridGrip down

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Volgens Nagios: CRITICAL - Host Unreachable (172.16.16.59)

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by marc

Ook HybridGrip?.wleiden.net trouwens

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Grip heeft maar een interlink (naar Vosko1). Omdat Vosko1 down was (althans: niet routeerde) was grip afgesneden van het netwerk. Het probleem is nu vanzelf opgelost doordat vosko1 het weer doet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.