Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#460 closed incident (fixed)

HybridStBavo1 nanostation il-noord

Reported by: huub Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

Op HybridStBavo1, nanostation il-noord (richting Kaag2), zijn de gemeten signaalsterkten:
il-z.kaag2 -78 / -90
il-z.kaag1 -84 / -90
il-o.teybestuurscentrum -88 / -90

Op het nanostation il-west (richting KWVdeKaag), zijn de waarden:
il-z.kaag2 -71 / -87
il-z.kaag1 -81 / -90
il-o.teybestuurscentrum -88 / -89
il-n.kaag2 -89 / -96

Het nanostation dat richting 'west', KWVdeKaag, zou moeten staan lijkt dus richting Kaag te staan.

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Bij bezoekje heden hebben Hans en ik geconstateerd dat dit inderdaad het geval was. Kennelijk door de najaarsstormen gedraaid. Nu vastgezet met slangenklemmen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.