Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#454 closed change (fixed)

HybridKaag2: verkeerde Freebsd-versie (9.1)

Reported by: huub Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

De nanostations die aan een usb-lan-adapter hangen op Kaag2 zijn wel in de lucht maar communicatie met de node werkt niet: Kaag2 heeft een software 'upgrade' gehad naar 9.1 zodat de adapters niet meer goed werken (bekende bug).
Remedie: terugzetten naar 9.0

Change History (2)

comment:1 by rick, 10 years ago

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:2 by wouter, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Versie 9.0 teruggezet door switch naar andere partitie. Probleem opgelost, nano's weer bereikbaar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.