Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#453 closed problem (fixed)

Systeem clock

Reported by: Hans Owned by: Hans
Keywords: UTC clock Cc:
Location: Generiek

Description

Current Network Status
Last Updated: Mon Feb 3 17:07:42 UTC 2014

de loc tijd was 16:05 (op mijn PC)
en UTC tijd was 15:05 (op mijn UTC klok)
Ik weet niet welke klok gebruikt wordt maar het is geen UTC

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dat was een makkelijke ;-)
De tijd van Sunny stond niet goed en als het verschil zo groot is, corrigeert ntpd niet meer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.