Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#430 closed incident (worksforme)

HybridJorisdeWitte: geen internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

JorisdeWitte? internetverbinding down. De lokale interface geeft "no carrier": stekkertje eruit? switch down?

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

erik heeft alle stekkertjes nagelopen, uit/in, hij doet het weer. Niet duidelijk wat er aan de hand was.

Note: See TracTickets for help on using tickets.