Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#427 closed incident (fixed)

HybridUniGorN: nanostation il-no down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het nanostationM5 op ue0 van UniGorN (il-no) laat niet meer van zich horen. Powercycle op ue0 interface heeft niet geholpen. Een scan op de buurnode Kaag2 geeft geen signaal van il-no (wel van il-o.unigorn en il-n.unigorn). De links van UniGorN naar Hofwijck en Kaag2 zijn dus down. Fietsen, met een reserve nano.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

stekkertje uit, stekkertje in en hij doet het weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.