Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#426 closed incident (fixed)

dubbel ip adressen bij Geluidsnet2 en TUDelft

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

vr1 van Geluidsnet2 (172.16.6.252/29) en vr1 van TUDelft (172.16.6.249/29) zitten in hetzelfde subnet! Bovendien ook nog op de nodeHeineken (vr0).

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Geluidsnet2 heeft een nieuw ip en staat nu in ap-modes (geen buurnode nog).

Note: See TracTickets for help on using tickets.