Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#424 closed service request (fixed)

HybridZTWRijneke traag internet (routering)

Reported by: Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het internetverkeer van ZTWRijneke loopt via de marginale link HMkerk-Watertoren; terwijl WBRotary-Henk en StJan?-Rustdam naar snelle gateways gaan. Andere ip-ranges kiezen voor optimale routering.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Ik heb als quick and dirty fix de watertorens uit het lijstje van ileiden proxies (in rc.conf.local) gehaald.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Link van HMKerk naar Watertoren weggehaald. Er is een tweede link naar de Watertoren vanaf StBavo2.

Note: See TracTickets for help on using tickets.