Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#423 closed incident (fixed)

HybridKudelstaart stroomstoring

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De nano's van Kudelstaart zijn niet te pingen (dus zowel vanaf Watertoren3 als Kempers nada): stroomstoring!

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Inderdaad, stroomstoring. De node zit op de buitenverlichting geschakeld en die was uitgezet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.