Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#416 closed change (fixed)

gformat CGI interface krijgt regelmatig error 500

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Na een update lijkt het niet te werken, de automatische update lijkt niet goed opgepakt te worden.

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

kennelijk gefixed.

Note: See TracTickets for help on using tickets.