Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#401 closed incident (fixed)

ZTW-Gemeentehuis geen ip-adres voor gebruiker

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Gebruiker Peter laat weten:

Sedert een week kan ik niet inloggen op ap-ZTW-Gemmeente-Buurt.
De signaal(radio)stekte is zeer goed, maar ik krijg geen IP-adres.
Blijft hangen op identificeren!!

Wat is hier aan de hand? Kan dit worden opgelost?

Met wifi groeten,

Peter
Zoeterwoude-dorp

Change History (1)

comment:1 by huub, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nov 22 15:11:08 HybridZTWGemeentehuis kernel: pid 2222 (dhcpd), uid 136 inumber 804 on /var: filesystem full

reboot ==> zou weer moeten werken

Note: See TracTickets for help on using tickets.