Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

#391 new service request

Nodekast bij WP vervangen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

WP heeft een stokoude nodekast (Soekris4521); node gaat vaak down; kast vervangen door een standaard exemplaar met Alix-bordje.

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Keywords: leiden added

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Keywords: Leiden added; leiden removed

comment:3 Changed 6 years ago by rick

Keywords: Leiden removed
Location: Leiden
Note: See TracTickets for help on using tickets.