Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#389 closed incident (fixed)

HybridRick - CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In Nagios geven HybridRick? & HybridRick2 beide een foutmelding.

services HTTP & SSH geven beide als status: CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Rick heeft maar EEn link met wleiden.net, namelijk via Haagwijk en een niet-standaard ADMtek usb-lan adapter (bij Haagwijk). Ping werkte niet ("no buffer space available"). Na een power cylcle van de usb-lan adapter werkt alles weer naar behoren.

Note: See TracTickets for help on using tickets.